" ZEGIR" PRZEDSI╩BIORSTWO
TECHNICZNO-HANDLOWO-USúUGOWE
 

Zenobiusz Golonko

ul. Karabeli 2G
01-313 Warszawa,
tel./fax (+4822) 665-14-06, (+4822) 664-18-60

tel. kom. 604-995-421, 606-814-141
lub 697-192-700

E-mail: biuro@zegir.com.pl

Filia "ZEGIR"

   17-200 Orzeszkowo 148

tel./fax (085) 683-21-71,
tel. kom. 604-995-421, 697-192-700
lub 606-814-141

USZCZELNIENIA

GUMA-SILIKON

oraz DORABIANIE

USZCZELNIEĐ

NIETYPOWYCH

E X P R E S S  !!!

Wersja angielska Wersja niemiecka Wersja polska

W celu nawi▒zania bli┐szych kontaktów zapraszamy do naszego

Rancho - "KUPAúA"
w Puszczy Bia│owieskiej

www.kupala.com.pl
biuro@kupala.com.pl


WYKONUJEMY USúUGI TOKARSKO-FREZERSKIE

FREZUJEMY ELEMENTY NA PLOTERZE CNC
KLIKNIJ TUTAJ ABY ZOBACZYĂ CAúí GALERI╩ USZCZELEK

Produkujemy zamienniki - sznury i specjalistyczne
uszczelki silikonowe do maszyn pakujÂ▒cych:
MULTIVAC,VARIOVAC,TIROMAT,DIXIE,WEBOMATIC,ULMA

 pakowarek, systemów pakuj▒cych, zgrzewarek, maszyn rolowych
i komór wŕdzarniczo-parzelnianych.

 

  

Narzŕdzia formuj▒ce s▒ skonstruowane i zbudowane pod dane opakowanie, tak równie┐ uszczelki silikonowe do stacji zgrzewczych s▒ elementami „szytymi na miarŕ”. Ró┐norodne wymagania uwarunkowane stosowaniem ró┐nych produktów wymuszaj▒ dok│adne dopasowanie uszczelek do ka┐dorazowego rodzaju pracy. Zajmujemy siŕ projektowaniem uszczelek wed│ug indywidualnego zapotrzebowania klienta. JeÂli macie Pa˝stwo dla nas jakie propozycje produkcyjne prosimy o przes│anie rysunków lub wzorów.

 

JesteÂmy producentem uszczelnie˝ gumowych i silikonowych
Nasze uszczelnienia pracuj▒ w ka┐dych warunkach !!!

Do produkcji u┐ywamy tylko materia│ów atestowanych firmy "STOMIL"
 oraz silikonów firm francuskich, angielskich i niemieckich

Uszczelki2 Uszczelki2
Uszczelki2
Uszczelki2

OdpornoŠ:

 • Oleje, paliwa, smary, kwasy, │ugi, woda, leki, itp.,

 • Szeroki zakres temperatur - np. ciek│y azot, +350oC,
 • Stosowane s▒ jako przewodniki i izolatory pr▒du elektrycznego.

Oferta:

 • Produkujemy uszczelki równie┐ dla: medycyny, lotnictwa, budownictwa, chemii gospodarczej, sprzŕtu AGD, elektroniki, przemys│u spo┐ywczego, przemys│u rolniczego, zaopatrujemy linie rozlewnicze i inne na zlecenie

  • Uszczelnienia techniczne dla przemys│u miŕsnego, rybnego, mleczarskiego, spo┐ywczego

  • Uszczelki do kontaktu z ┐ywnoÂci▒

  • Utrzymanie ruchu maszyn pakuj▒cych, uszczelki do maszyn pakuj▒cych

 • Specjalizujemy siŕ te┐ w produkcji motoryzacyjnej; polskie i zagraniczne samochody osobowe, dostawcze oraz ciŕ┐arowe, np.: Star, Tatra, Kamaz, Jelcz, Steyr, TIR, SCANIA, Mercedes, DAF, IVECO, Renault oraz  maszyny i ci▒gniki rolnicze

 • Uszczelnienia typu "U" zbrojone, membrany, t│oczki, os│onki, p│ytki zwulkanizowane, sznury, profile, wŕ┐e gumowe, przyssawki, korki, lejki, os│onki, poduszki amortyzacyjne, itp.

 • Produkujemy wszystkie rozmiary oringów. 

 

Informujemy:

 • Wyroby wykonujemy z materia│ów i form powierzonych lub w│asnych,
 • W wypadku niemo┐liwoÂci wykonania wyrobu w naszym przedsiŕbiorstwie posiadamy bank informacji dotycz▒cy innych producentów,
 • Je┐eli zamawiane uszczelki silikonowe lub gumowe s▒ nietypowe, to nasza firma zgodnie z zaleceniami odbiorcy w ci▒gu 48 godz. wykonuje testowy element próbny spe│niaj▒cy warunki techniczne w jakich to uszczelnienie ma pracowaŠ.

  Uszczelki Uszczelki Uszczelki

Uszczelki Uszczelki


     

"ZEGIR" w│▒cza siŕ chŕtnie do akcji spo│ecznych.
Zapraszamy do odwiedzenia strony poÂwiŕconej pracy Sztabu WOŽP Zenobiusza Golonko - w│aÂciciela firmy